Trong đó bao hàm kiến thức, sự tự học hỏi, sự hiểu biết, khát khao hoàn thiện bản thân và phát triển cá nhân lên tới đỉnh cao của tri thức

Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 thans Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Sao Kim dt dt Ảnh 1