Đó là làm việc ít thời gian hơn, hiệu xuất công việc cao hơn từ đó giúp con người làm chủ được thời gian và căn bằng giữa cuộc sống và công việc.

Bài viết liên quan
Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 thans Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Sao Kim dt dt Ảnh 1