Tin tức - sự kiện

Lấy con người là trung tâm

  • Không chỉ là kinh doanh tăng trưởng mà là tạo ra giá trị sống không ngừng gia tăng.
  • Không chỉ là đời sống no đủ, mà còn là sự bình yên và được coi trọng.
  • Không chỉ là sự thành công mà là sự tự hào với thương hiệu tập thể được tôn vinh và thương hiệu cá nhân được ghi nhận.

Tinh thần đó được thể hiện qua 3 chữ:

  • Tuệ: là trí tuệ. Trí tuệ là khả năng đạt đến sự cảnh giới, áp dụng nhận thức và sự hiểu biết để đạt được kết quả mong đợi, là khả năng kiểm soát cảm xúc và sự hành động được soi sáng dưới sự hiểu biết. Chữ ‘Tuệ’ là cái gốc cơ bản, là tiền đề cho những chữ còn lại của Tinh thần Dạ Hợp. Vậy nên đã là Người Dạ Hợp, nhất định phải nắm vững tinh thần của chữ này.
  • Nghiệp: là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thể hiện qua qua tác phong làm việc nhanh nhạy, khoa học, đồng bộ, nhất quán từ ý tưởng đến cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu. Chuyên nghiệp còn là sự tách bạch mọi thứ một cách rõ ràng: làm ra làm, chơi ra chơi.
  • Quả: là hiệu quả. Hiệu quả là làm việc năng suất hơn, tạo ra kết quả cao hơn với thời gian ít hơn, nhờ đó mỗi người làm chủ tốt hơn thời gian của mình và có điều kiện cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Chữ Quả được nhấn mạnh với mong muốn từng Người Dạ Hợp có thể dành nhiều thời gian hơn mỗi ngày cho gia đình.