Dạ Hợp đặt mục tiêu chiến lược là xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, chuyên nghiệp.

Trong số những phẩm chất đầu tiên mà Người Dạ Hợp cần có thì Thái độ được ưu tiên hàng đầu vì thái độ tích cực là nền tảng cơ bản của thành công.

Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 thans Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Sao Kim dt dt Ảnh 1