Tại Dạ Hợp, chúng tôi đã xác định và quyết tâm làm văn hoá nụ cười từ trái tim. Vì sao là văn hoá ấy? Đơn giản thôi. Bạn hãy ngắm nhìn những nụ cười của Người Dạ Hợp, bạn sẽ hiểu.

Khẩu hiệu văn hoá của chúng tôi là: "Không biết cười không phải Người Dạ Hợp!"

Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 thans Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Ảnh 1 Sao Kim dt dt Ảnh 1