Tin tức - sự kiện

UBND tỉnh Hoà Bình vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình năm 2022. 

Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, trong năm 2022, diện tích nhà ở bình quân đạt 22,96 m2/người. Phấn đấu nâng cao chất lượng nhà ở (diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người).

Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm là 1.404.800m2; trong đó: Diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thành là 343.000 m2. Diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành là 58.600 m2. Diện tích sàn nhà ở hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 1.003.200 m2.

Giai đoạn 2021 – 2025, hoàn thành khoảng 7.426.000 m2 sàn nhà ở thương mại xây dựng mới, trong đó năm 2022, dự kiến diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thành 343.000 m2 sàn nhà ở từ các dự án đang xây dựng. Năm 2022 tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án mới để hoàn thành mục tiêu đề ra theo Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030.

Giai đoạn 2021 – 2025 phát triển nhà ở xã hội xây dựng mới, hoàn thành khoảng 293.000 m2 sàn, trong đó năm 2022, dự kiến diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành 43.230m2 sàn nhà ở. Năm 2022 tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án mới để hoàn thành mục tiêu đề ra theo Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030.

Dự kiến giai đoạn 2021 – 2025 nhà ở dân tự xây đạt 5.418.000m2 sàn nhà ở. Trong đó năm 2022 đạt 1.003.200m2 sàn nhà ở.

Các chỉ tiêu phấn đấu đạt được đến năm 2025 như sau: Diện tích nhà ở bình quân đạt 23,5 m2/người; Diện tích nhà ở tăng thêm toàn tỉnh đạt 7.426.000 m2 sàn; Nhà ở thương mại đạt 1.715.000 m2 sàn; Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đạt 139.000 m2 sàn; Nhà ở xã hội cho công nhân đạt 154.000 m2 sàn; Nhà ở người dân tự xây dựng đạt 5.418.000 m2 sàn.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phải có trách nhiệm công bố công khai, minh bạch nhu cầu và quỹ đất để phát triển nhà ở trên công thông tin điện tử.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu các địa phương và chủ đầu tư báo cáo theo định kỳ, tổng kết tiến độ thực hiện của các dự án đang triển khai, đánh giá quy mô diện tích sàn đã hoàn thành trong năm 2022, khả năng cung ứng của các dự án cho giai đoạn sau, trên cơ sở đó kêu gọi đầu tư phát triển các dự án phát triển nhà ở để đảm bảo diện tích sàn nhà ở hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025 đạt mục tiêu đã đề ra…